Je lepšie investovať do novostavby alebo rekonštrukcie?

Je lepšie investovať do novostavby alebo rekonštrukcie?

Ak si kladiete otázku do čoho je lepšie investovať z pohľadu financovania, životnosti či lokality alebo opätovného predaja, je potrebné zvážiť vlastnosti oboch porovnávaných typov bytov či domov, ako aj možností, schopností a budúcich zámerov kupujúceho. K rozhodovaniu Vám budú nápomocné indikátory ako cena, lokalita či podmienky rekonštrukcie.

Cena 

Cena za mstarého bytu alebo domu v tej istej lokalite by nemala byť za žiadnych okolností vyššia ako cena novostavby. Takisto ani výsledná cena starého obytného  priestoru by tiež nemala presiahnuť cenu novostavby s podobnou rozlohou v základnej výbave.

Lokalita

Drahé rekonštrukcie sú nevýhodné v lokalitách s klesajúcou trhovou cenou starých bytov a domov, pretože cena rekonštrukcie je pri následnom predaji nenávratná v celej hodnote, no naopak rekonštrukcia v dobrej lokalite je pomerne výhodná.

Domienka, že cena kompletne zrekonštruovaného bytu je automaticky na úrovni rozlohou porovnateľného bytu v novostavbe v danej lokalite je nepravdivá. Aj keď byt môže nadobudnúť status „ako nový“, stále sa nachádza v starom bytovom dome, ktorý má zvýšené náklady na nájomné, odvody do fondu opráv a na prípadné rekonštrukcie fasády, strechy atď.

Do úvahy treba brať aj dispozičné a statické možnosti starého bytu, napr. panelové byty nie sú na prerábanie najvhodnejšou alternatívou.

Podmienky rekonštrukcie

Pri kúpe by mal sám kupujúci zvážiť svoje „stavebné zručnosti“. Domáci majstri môžu znížiť svoje náklady na rekonštrukciu cenou za robotu, ktorú zvládnu aj sami. Naopak, pre tých, ktorý nemajú dostatok času na kontrolu práce robotníkov a vybavovanie nákupov od materiálov prestavby po zariadenie je zrejme vhodnejšia alternatíva kúpa novostavby.

Stavba sa začína voľbou materiálov

Ak ste sa rozhodli postaviť si dom, mali by ste sa k tomuto rozhodnutiu postaviť čo najzodpovednejšie, pretože od tohto kroku závisí ako a kde budete vy a Vaši blízki bývať.

Pórobetón

Pórobetón ako prírodný a ľahký materiál oplývajúci skvelými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale predovšetkým výstavba je ľahká a jednoduchá.

Treba počítať s horšími akustickými vlastnosťami.

Dierovaná tehla

Výhodné vlastnosti tehly pri novostavbe sú ideálna tepelná ochrana, vyvážená tepelná stabilita, prirodzená priestorová klíma, odolnosť voči vode a vlhkosti, odolnosť voči hnilobe, plesniam, škodcom a chemickým vplyvom, vynikajúce akustické vlastnosti a ochrana proti hluku, vysoká miera požiarnej odolnosti, pevnosť, stálosť a bezpečnosť, flexibilita stavebného a architektonického konceptu. 

Nevýhodou tehly sú, že sa vypaľuje pri vysokých teplotách, takže jej výroba je energeticky náročnejšia ako ďalšie výrobky.

Vápenno-pieskové tehly

Vápenno-pieskové majú dobré zvukovoizolačné schopnosti, lebo sú ťažké. Množstvo ľudí od použitia tohto materiálu odrádza práve jeho váha, no je oveľa dôležitejšie ako sa bude počas prevádzky dom správať. Vápenno-pieskové tehly majú vysokú nosnosť, preto je pri rodinných domoch možné používať na prvý dojem veľmi tenké obvodové steny (175 mm) - šetrí sa tým zastavaná plocha. Tým vzniká priestor na silné zateplenie a celková hrúbka steny je stále rozumná.

Kolaudácia

Keď stavebné práce na vašej novostavbe vrcholia, čoraz častejšie sa s ňou spája výraz „kolaudácia“ V následujúcom článku, sa dozviete, čo by ste mali o nej vedieť, skôr než bude Váš nový príbytok na samotnú kolaudáciu pripravený.

Kolaudácia je proces, po ktorom sa budova oficiálne môže používať a prebieha po ukončení všetkých realizačných prác. Tento proces zabezpečuje ochranu verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a hlavne bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, či požiarnej ochrany. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné nevyhnutné pre začatie užívania akejkoľvek realizovanej stavby alebo len rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Bez čoho sa stavba neskolauduje

Aby mohla byť stavba skolaudovaná, musíte mať strechu aj s odvodnením a hromozvodom, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodištia a balkóny so zábradlím, povrchové úpravy stien, podláh, stropov, všetky inštalácie a prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami, v kúpeľniach inštalované zariaďovacie predmety.

Kolaudačné konanie

So žiadosťou o vydanie kolaudačného rozhodnutia je nutné doložiť všetky prílohy, ktoré požaduje stavebný úrad.

• projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, ak sa počas stavby zmenila veľkosť alebo poloha niektorých projektovaných častí, alebo konštrukcií,

• zameranie skutočného osadenia stavby, ktoré vypracuje geodet po dokončení stavby a spolu s výkazom výmerom vyznačí pôvodný stav, zmeny a nový stav,

• kópia stavebného denníka, ktorý si viedla stavebná firma počas realizácie,

• revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií, ktoré vyhotovujú dodávateľské firmy pred odovzdaním diela investorovi.

Kolaudačné rozhodnutie

Po potvrdení všetkých skutočností, a nezistení väčších nedostatkov, je vydané kolaudačné rozhodnutie stavebným úradom v zákonnej lehote. Je v ňom presne stanovený účel, na ktorý sa môže stavba využívať a podmienky, za ktorých je možné stavbu bezpečné užívať. V rozhodnutí sú uvedené aj pripomienky a zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Môže ho vydať len ten stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Po kolaudácií

Kolaudáciou sa tento zdĺhavý a únavný proces nekončí.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia je nutné ešte dom zaevidovať na obecnom úrade, kde Vám bude pridelené súpisné číslo, a následne mustíte zapísať novostavbu do katastra nehnuteľností. Tam ju novostavba zapísaná na základe kolaudačného rozhodnutia, súpisného čísla a geometrického plánu.

·  Tieto dokumenty treba predložiť v origináloch alebo úradne overených kópiách. Na liste vlastníctva bude ako vlastník stavby zapísaný ten, kto je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený ako stavebník.

·  Pri novostavbe postavenej na pozemku, ktorý bol doposiaľ evidovaný v katastri len ako záhrada či orná pôda, musíte predložiť aj súhlas príslušného orgánu o vyňatí pozemka z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Toto by ste mali stihnúť do 30 dní od nadobudnutia právomoci kolaudačného rozhodnutia, inak vám hrozí pokuta.


Zdroj obrázkov: http://maxalconstruction.com/

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk