Dvere

Dvere

Dvere sú základné konštrukčné prvky budov, ktoré uzatvárajú priechodné otvory.
Základnou funkciou dverí je komunikačné prípadne aj vizuálne spojenie dvoch priestorov a vzájomné oddelenie priestorov s rovnakou alebo rôznou klímou.


Dvere pozostávajú z častí:
1. pevná nosná alebo vodiaca konštrukcia zárubne
2. pohyblivé krídlo
3. prah
4. tesnenie
5. kovanie
6.ďalšie prvky -závislé od funkcie dverí
Základné požiadavky na vlastnosti dverí (dverové krídlo, zárubňa, tesnenie, kovanie)

1.Architektonické a typologické vlastnosti (estetika dverí, tvarovanie, vstupné dvere a budova...)
2.Rozmerové a koordinačné vlastnosti (svetlá výška a šírka dverí, koordinačný rozmer dverí, základný rozmer dverí)
3.Mechanické, statické vlastnosti a prenášanie zaťaženia (ohybová pevnosť, odolnosť proti nárazom, tvrdosť povrchu, plošná hmotnosť, únosnosť závesov...)
4.Tepelnotechnické a vzduchovoizolačné vlastnosti (súčiniteľ prechodu tepla Ud(W/(m2.K)), vzduchová priepustnosť, súčiniteľ škárovej prievzdušnosti ilV (m2/(s.Pa0,67)));
5.Akustické vlastnosti (vzduchová nepriezvučnosť dverí Rd (dB), index vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB), pohltivosť povrchu, súčiniteľ pohltivosti zvuku a (-);

6.Zamedzenie penetrácie vody a vlastnosti z hľadiska difúzie vodnej pary(geometria a tvar konštrukčných riešení dverí, faktor difúzneho odporu m (-), nasiakavosť materiálov a povrchu dverí)

7.Svetelnotechnické vlastnosti(priepustnosť svetla zasklenou časťou dverí)

8.Vlastnosti z hľadiska násilného vniknutia(bezpečnosť dverí proti vysadeniu zo závesov, bezpečnosť dverí z hľadiska porušenia konštrukcie, z hľadika prestrelenia, bezpečnosť zámku)

9.Požiarna odolnosť dverí(E – celistvosť, EI – celistvosť a tepelná izolácia, EV – celistvosť a radiácia, S – dymotesnosť, C – samo-zatváranie)

10.Vlastnosti z hľadiska užívania a údržby (životnosť, ľahká údržba, odolnosť proti čistiacim prostriedkom, ľahký pechod aj osobám so zmenenou pohybovou schopnosťou atď.)

11.Iné vlastnosti z hľadiska funkčného využitia priestorov a špeciálnych požiadaviek (odolnosť proti rôznym druhom žiarenia, odolnosť voči nízkym teplotám, zvýšená odolnosť proti mecha-nickému poškodeniu, odolnosť proti tlaku vody a pod.)

Terminológia dverí

A – vnútorné dvere hladké z 1/3 zasklené,v oceľovej zárubni osadenej v nosnej stene, A1 – vonkajšie dvere latkové dvojkrídlové z 1/3 zasklené, v drevenej rámovej zárubni osadenej v obvodovej stene
1-dverové krídlo, 2-oceľ.zárubňa, 3-drevená rám.zárubňa, 4-prah, 5-nadpražie, 6-ostenie,7,8-horný a bočný vlys krídla,
9-zasklenie, 10-závesy, 11-zámok, 12-spojka zárubne
B- svetlá šírka dverí, H- svetlá výška dverí, C- hĺbka zárubne, b- koordinačná šírka stavebného otvoru, h- koordinačná výška stavebného otvoruZdroj obrázkov:

Podobné články

Aktuálna ponuka

Najdomena.sk